Going to pour casein protein powder into the cup.

Going to pour casein protein powder into the cup.